Dotace

Evropské včelařské dotace 2023/2024

Vláda schválila 22.2. 2023 nařízení o opatřeních v odvětví včelařství. Od roku 2023 do roku 2027 budou moci včelaři ročně žádat o celkovou podporu 110 milionů korun. Padesát procent půjde z rozpočtu EU, druhých padesát procent z rozpočtu ČR.

Příspěvky získají včelaři na nákup nového technického vybavení (například medomet, úlovou váhu či chladící technologie pro sklady), boj proti včelím nákazám, na kočování včelstev, na nákup včelích matek, rozbory včelích produktů i na školení a výstavy.

U investic do hmotného majetku je maximální výše dotace 150 tisíc korun, míra finanční spoluúčasti chovatele včel musí být 20%.

Kdo může žádat o dotaci?

Dotace na pořízení nového zařízení je určena pro všechny chovatele včel, kteří jsou evidováni u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., nejpozději k 31.12. 2021. 

Kdy a jak mám žádat o dotaci?

Žádost je možné podat přes žadatele (ČSV, Spolek Mája), příp. přímo na SZIF přes Portál farmáře (dotační příručka pro přímou žádost).

Žádám prostřednictvím ČSV

Žádost je nutné podat nejpozději do 15.7. 2024

Kompletní pokyny pro žadatele

Formuláře ke stažení:

Termín vyplaty dotací od 15.10. 2024.

Veškerou dokumentaci je třeba zaslat ve dvou vyhotoveních.

Za zúřadování unijní dotace zaplatí nečlen svazu následující administrativní poplatky:  Na jednotlivá zakoupená nová zařízení ve výši 5% z pořizovací ceny, nejvýše však z částky maximální výše dotace u jednotlivých druhů nových zařízení dle tabulek v přílohách č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 nařízení vlády.

Žádám prostřednictvím spolku Mája

Žádost je nutné podat nejpozději do 15.7. 2024.

Kompletní pokyny pro žadatele

Formuláře ke stažení:

Zúřadování dotace zajišťuje spolek MÁJA pro chovatele včel sdružené ve spolku MÁJA bez administrativního poplatku. Pro chovatele včel, kteří nejsou sdruženi ve spolku MÁJA, zajišťuje spolek MÁJA zúřadování dotace za následující administrativní poplatky: Základní administrativní poplatek činí 900 Kč při požadavku na 1 (jedno) nové zařízení + 100 Kč za každé další jednotlivé zařízení.

Žádám osobně přes Portál farmáře

Žádost je nutné podat od 16. 10. 2023 do 31. 7. 2024 online přes aplikaci SZIF Portál farmáře.


K žádosti je dále třeba doložit:

 • Doklad o nákupu (fakturu, prodejku). Postačí kopie, originál je ale třeba uchovat pro případnou kontrolu. Pohlídejte si, aby datum zdanitelného plnění, příp. datum vystavení dokladu, a také úhrada, proběhly v období od 1.8.2023 do 31.7. 2024. Do hodnoty zařízení se nezapočítává poštovné.
 • Doklad o úhradě. Pokud platíte v hotovosti, měl by být na paragonu jasně uveden způsob platby. Pokud platíte převodem, přiložte výpis z účtu s vyznačenou platbou (ostatní údaje mohou být skryty). Při platbě dobírkou doklad není nutný, pokud je na faktuře výslovně uvedeno, že byla uhrazena dobírkou. 
 • Fotodokumentaci, pokud je pořizovací cena zařízení 40.000 Kč a víc nebo pokud žádáte o dotaci na zařízení pro chovatele s více než 150 včelstvy. Fotodokumentací se rozumí i fotka z mobilu, ideálně v reálném prostředí. Pokud ho zařízení má, vyfoťte i výrobní štítek, u medometu pak počet rámků. Fotografie je možné zaslat elektronicky nebo vytisknout, a to i černobíle. 

Pokud už máte všechny podklady, zašlete je ke zpracování co nejdříve, aby byl čas odstranit případné nedostatky. 

Na jaké zařízení mohu žádat o dotaci a jaká je její výše?

Dotace je určena na zařízení pro získávání a zpracování medu a dalších včelích produktů zakoupené od 1.8. 2023 do 31.7. 2024.

Požadavek se může skládat z více zařízení. Minimální celková pořizovací cena je 10 000 Kč vč. DPH

Dotace se vypočítává z 80% skutečně vynaložených nákladů na jednotlivé zařízení, nejvýše v částce dle tabulek.

Celkem za všechna nová zařízení nejvýše 150.000 Kč.

Pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotace. Vzhledem k podmínkám krácení neočekáváme, ale je nutné s tím raději počítat.  

V případě, že se jedná o zařízení, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 10 000 Kč, lze tuto dotaci poskytnout na zařízení pořízená jedním chovatelem pouze jednou za 5 let.

Uvedená podmínka omezující možnost čerpání dotace opakovaně na jeden druh zařízení s hodnotou vyšší než 10 000 Kč, se uplatní následujícím způsobem:

 •  Míchačka nebo pastovací zařízení; odvíčkovací zařízení mechanické; nádoby umožňující temperaci,
  čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním; tepelná komora (zařízení s regulovanou
  teplotou sloužící ke zkapalnění medu); zařízení pro získávání vosku) - zařízení, která nařízení
  vlády stanoví formou skupiny zařízení používaných k jednomu účelu;
  • Na každé zařízení z této skupiny lze obdržet dotaci pouze jednou za 5 let, např.
   obdrží-li chovatel včel dotaci na pořízení vařáku na vosk – zařízení ze skupiny
   zařízení na získávání vosku, dalších 5 let není možné získat dotaci na vařák na
   vosk, ale je možné získat dotaci na lis na mezistěny spadající do stejné skupiny.
 • Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 400 kg – jednotlivě definované zařízení;
  • U tohoto zařízení bude pravidlo uplatňováno tak, že chovatel obdrží dotaci
   na počet vah, odpovídající max. počtu chovaných včelstev při zachování principu
   účelnosti, hospodárnosti a efektivity. Dalších 5 let od pořízení dotovaných úlových
   vah již dotaci na stejný druh zařízení nebude možné získat.
 • Zařízení na vytáčení medu s manuálním nebo elektrickým pohonem; odvíčkovací zařízení
  elektrické; čerpadlo na med; plnička medu automatická; chladící technologie – jednotlivě
  definované zařízení, u kterého se nepředpokládá pořízení zařízení jednorázově ve větším množství
  než jeden kus;
  • Podmínka se uplatní napřímo bez nutnosti dalšího vysvětlení. 

Dotace na pořízení nového zařízení jsou rozděleny na dotace pro chovatele bez ohledu na počet chovaných včelstev a na dotace pro chovatele s chovem více než 150 včelstev (dotace na velkokapacitní zařízení, vyšší limity dotací).

Pokud si nebudete vědět rady, jak vyřídit dotaci, tak mile rádi Vám pomůžeme, stačí nás kontaktovat.

 

Seznam zařízení, na které lze získat dotaci v rámci optaření technická pomoc

 

ČÍSLO

POPIS

MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK vč. DPH

1

Medomet ruční

12 000,-  Kč

2

Medomet elektrický

30 000,- Kč

3

Míchačka nebo pastovací zařízení

18 000,- Kč

4

Odvíčkování mechanické

  6 000,- Kč

5

Odvíčkování elektrické

18 000,- Kč

6,7,8

Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekatanci) nebo míchání medu před plněním

  4 000,- Kč

9

Čerpadlo

18 000,- Kč

10

Tepelná komora

12 000,- Kč

11

Plnička medu  (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící kplnění do obalů)

12 000,- Kč

12

Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)

24 000,- Kč

13

Úlová váha - s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 400 kg

12 000,- Kč

14

Chladící technologie pro sklad

20 000,- Kč

Kdy budou vypláceny úhrady?

Pokud SZIF vaši žádost schválí, odešle úhradu za ní žadateli do 15. října 2023. Pokud žádáte prostřednictvím ČSV či Spolku Mája, obdržíte úhradu následně. 

 

 

Krajské dotace

 

Více informaci, podmínky a jestli Váš kraj vypsal na příslušný rok výzvu se dozvíte po navštívení a prostudování jeho stránek.

Odkazy na stránky krajů :

Pardubický kraj

Královéhradecký kraj

Středočeský kraj

Liberecký kraj

Plzeňský kraj

Ústecký kraj

Karlovarský kraj

Jihočeský kraj

Kraj Vysočina

Olomoucký kraj

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj